Vedtekter

Aleneforeldreforeningens vedtekter

– vedtatt på landsmøtet 7. april 2018

 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Aleneforeldreforeningen, forkortet AFFO.

 

§ 2 DEFINISJON

Aleneforeldreforeningen er en partipolitisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon.

 

§ 3 FORMÅL

Aleneforeldreforeningen skal jobbe for aleneforeldre og deres barns rettigheter.

 

§ 4 ORGANISASJON

Foreningens øverste myndighet er landsmøtet. Mellom landsmøtene er det landsstyret som er øverste myndighet. Landsstyret velges av delegatene på landsmøtet. For å bli valgt inn i styret, må medlemskontingent være betalt. Aleneforeldreforeningen har arbeidsgiveransvar for Rødhette, Trollhuset og lignende avlastningstiltak som er startet opp i regi av foreningen.

Medlemmene innenfor et avgrenset geografisk område kan danne lokallag eller nettverksgruppe. Alle medlemmene i området er medlemmer av lokallaget/nettverksgruppen.

 

§ 5 MEDLEMSSKAP

Aleneforeldreforeningen er en organisasjon primært for foreldre som ikke lever sammen med den andre av sine barns foreldre. Medlemskap gjelder fra den dato medlemskontingenten er betalt og gjelder frem til nytt krav om kontingent er utsendt og forfalt til betaling.

For å være medlem, må medlemskontingent være betalt. Størrelsen på medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Det er anledning å gi reduksjon på kontingenten for et enkelt år etter søknad, eller etter andre kriterier som landsmøtet bestemmer. Medlemskapet opphører ved utmelding eller ved manglende betaling av kontingenten. Tillitsvalgte må være medlem av Aleneforeldreforeningen, og kan ikke samtidig være tillitsvalgt eller arbeide i sammenlignbare familieorganisasjoner.

 

§ 6 FINANSIERING

Foreningens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og andre inntekter. Lokallagenes virksomhet finansieres gjennom en andel av medlemskontingenten som fastsettes av landsmøtet.

Lokallagene kan i tillegg søke lokale myndigheter og andre om tilskudd til sin virksomhet. Finansieringskilder må ikke være i strid med foreningens formål eller uavhengige karakter. Ingen enkeltmedlemmer har adgang til å opprette konti eller inngå andre økonomiske forpliktelser på vegne av lokallag eller Aleneforeldreforeningen, uten landsstyrets godkjenning.

 

§ 7 LANDSMØTET

Landsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Dersom det er et ønske, avholdes en lokallagssamling i tilknytning til landsmøtet.

Saker som skal opp på landsmøtet, samt valgkomiteens innstilling, skal sendes foreningens sekretariat senest seks uker før landsmøtet avholdes, som så oversender sakene til landsstyret ved utløpt frist. Alle saker som sendes inn til landsmøtet, må ha forslag til vedtak. Det er kun medlemmer som kan reise saker for landsmøtet.

Landsstyret innkaller til landsmøtet senest tre uker før. Med innkallingen skal følge budsjett, årsberetning og revidert regnskap, forslag til handlingsprogram, valgkomiteens innstilling til nytt styre, samt innkomne saker som skal behandles på landsmøtet. Overstiger innkomne saker fra et enkeltmedlem fire sider, kan landsstyret begrense lengden på det som følger innkallingen.

 

Landsmøtedelegater og stemmerett

Kun betalende medlemmer kan være landsmøtedelegater. Hvert lokallag kan sende 1 delegat ved 5 medlemmer, 2 ved 25 medlemmer, 3 ved 50 medlemmer og deretter 1 delegat for hvert 50. medlem. I tillegg innkalles kontaktpersoner fra områder som ikke har lokallag. Medlemstallet omfatter alle som har betalt kontingenten innen 31.12 foregående år. Bare delegater og landsstyrets faste medlemmer har stemmerett. Valgkomiteen og landsstyrets varamedlemmer deltar på landsmøtet med tale- og forslagsrett, dersom de ikke er delegater. Andre deltakere skal godkjennes av landsmøtet. Hver delegat har kun én stemme. Vedtak treffes med minst halvparten av de avgitte stemmer. Endringer i vedtekter vedtas med minst 2/3 flertall.

Landsmøtet kan ikke treffe vedtak i andre saker enn dem som er angitt i innkallingen.

 

Saksliste for landsmøtet

 • Konstituering av landsmøtet med navnefortegnelse over frammøtte delegater
 • Valg av møteleder og to referenter
 • Valg av to protokollunderskrivere
 • Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Godkjenning av handlingsplan
 • Fastsettelse av medlemskontingent, og andel av kontingenten som skal overføres lokallagene
 • Godkjenning av budsjett
 • Behandle innkomne saker
 • Valg av nytt landsstyre
 • Valg av leder og tre medlemmer til valgkomite

Forslag som vedtas på landsmøtet gjelder umiddelbart med mindre noe annet er vedtatt. Landsstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. Protokollen skal ferdigstilles og undertegnes innen 14 dager etter landsmøtet. Protokollunderskriverne følger opp utsendelse av protokollen.

 

§ 8 VALG OG VALGKOMITE

Valgkomiteen velges på landsmøtet og har som oppgave å finne aktuelle kandidater til landsstyret. Landsstyret skal være representert med en observatør i valgkomiteen. Observatøren kan ikke være på valg. Valgkomiteen skal ta kontakt med foreningens landsstyremedlemmer, lokallag og kontaktpersoner før de framlegger sitt forslag til nytt styre. Forslagene skal begrunnes. Styret kan utarbeide nærmere retningslinjer for valgkomiteens oppgaver.

Før valget av nytt landsstyre legger valgkomiteen fram sitt forslag for landsmøtet med begrunnelse. Alle valg skal gjøres skriftlig dersom det stilles motkandidater. Ved stemmelikhet under valg av landsstyret, kan det besluttes omvalg.

Representanter til landsstyret velges i følgende rekkefølge: Leder for to år, nestleder for to år, organisatorisk leder for to år, fire styremedlemmer for to år, fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Benkeforslag kan fremmes av delegatene før hvert enkeltvalg.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom landsstyret finner det nødvendig, eller ¼ av medlemmene skriftlig krever det, eller et flertall på landsmøtet krever det. For øvrig gjelder reglene som for landsmøtet med unntak av landsmøtets saksliste.

 

§ 10 LANDSSTYRET

Landsstyrets faste medlemmer består av leder, nestleder, organisatorisk leder og fire styremedlemmer. I tillegg er det fire varamedlemmer valgt av landsmøtet i prioritert rekkefølge. Leder og et av styremedlemmene har signaturrett i fellesskap. Det skal avholdes minst fire landsstyremøter i løpet av styreperioden. Landsstyret er vedtaksdyktige når fire, herav leder, nestleder eller organisatorisk leder er til stede. Vedtak i landsstyret treffes med alminnelig flertall og med minst tre stemmer. Landsstyret kan supplere seg selv dersom det ikke er fulltallig. Landsstyret kan nedsette utvalg etter behov. Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg som styret gir fullmakt til å arbeide med løpende saker mellom landsstyremøtene.

Det skal føres referat fra landsstyrets møter som skal underskrives av deltakerne. Landsstyret er underlagt landsmøtet, og skal lede foreningen i samsvar med vedtekter, handlingsplan og landsmøtets bestemmelser.

Styrets leder har den daglige kontakten med foreningens sekretariat. Varamedlemmer har kun stemmerett når de erstatter et fast styremedlem. Vara har forslags- og talerett ved oppmøte etter innkalling. Alle varamedlemmer skal innkalles til første ordinære landsstyremøte etter landsmøtet.

 

§ 11 LOKALLAG

Medlemmer som er bosatt i et avgrenset geografisk område, kan opprette lokallag eller mer uformelle nettverksgrupper. Nye lokallag opprettes ved at medlemmene danner et interimsstyre som skal godkjennes av landsstyret. Lokallagets eller nettverksgruppens navn skal inneholde Aleneforeldreforeningen (Affo) og det geografiske området det dekker. Et lokallag godkjennes av landsstyret etter skriftlig søknad. Innen 20. februar det påfølgende året, må interimsstyret kalle inn til årsmøte hvor det velges et lokallagsstyre med minst tre medlemmer, med minimum en leder og en kasserer med ansvar for økonomien. Lokallagene representerer Aleneforeldreforeningen innenfor sitt geografiske område med eget styre og regnskap. Lokallagene og nettverksgruppene skal i hovedsak jobbe med aktiviteter og sosiale tilbud til medlemmene. De skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med Aleneforeldreforeningens formål og beslutninger fattet av landsmøtet og landsstyret.

Lokallagene bør ha regelmessige aktiviteter og møter. Aktivitetsplanen legges ut på foreningens nettsider, eller gjøres kjent for medlemmene på andre måter. Lokallagene og nettverksgruppene er underlagt landsmøtet og landsstyret.

Lokallagene avholder sitt årsmøte senest 20. februar. Årsmøtet skal godkjenne regnskap, årsmelding og behandle innkomne saker. Regnskapet og årsberetningen skal sendes landsstyret innen 1. mars.

Årsmøtet skal avholde valg av lokalstyre bestående av tre til syv medlemmer, for ett eller to år av gangen. Årsmøtet velger også sine delegater til landsmøtet. Mellom lokallagenes årsmøter er det lokalstyret som er lokallagets øverste myndighet.

Styret i lokallaget kan utestenge medlemmer fra aktiviteter i lokallagets regi grunnet upassende oppførsel.

Lokallaget kan oppløses dersom et flertall av medlemmene ønsker det, eller styret legger ned sin virksomhet. Ved avvikling av lokallag skal regnskap sendes landsstyret og innestående saldo på lokallagets konto tilbakeføres til Aleneforeldreforeningen innen avvikling foretas.

 

§ 12 SEKRETARIAT

Foreningens daglige drift kan foretas av et sekretariat. Landsstyret foretar de nødvendige ansettelser og fører kontroll med det arbeidet sekretariatet utfører.

 

§ 13 MANDAT TIL Å REPRESENTERE ALENEFORELDREFORENINGEN

Styreleder eller den landsstyret bemyndiger, representerer foreningens syn utad. Medlemmer, kontaktpersoner og lokalgrupper som ikke er kjent med foreningens syn, skal kun uttale seg som privatpersoner med mindre annet er avtalt med landsstyret eller den styret bemyndiger.

Medlemmer, kontaktpersoner og lokalgrupper kan henvise til foreningen sentralt og be denne uttale seg.

 

§ 14 TAUSHETSPLIKT

Kontaktpersoner, ansatte og alle som har tillitsverv i foreningen, har taushetsplikt om ansattes og medlemmers personlige forhold, samt om foreningens indre anliggender.

 

§ 15 UTELUKKELSE/EKSKLUDERING

Landsstyret kan vedta å utelukke et medlem som handler mot Aleneforeldreforeningen sine vedtekter eller vedtak, eller opptrer til skade for foreningen. Vedtak om utelukkelse/ekskludering skal gis skriftlig med begrunnelse, konsekvenser og virkningstidspunkt. Vedtak om utelukkelse/ekskludering kan klages inn for landsmøtet, men den utelukkede/ekskluderte står utenfor foreningen mellom landsstyrets vedtak og fram til landsmøtets behandling av klagen.

 

§ 16 OPPLØSNING

Oppløsning av Aleneforeldreforeningen kan ikke skje dersom minst 15 medlemmer ønsker den opprettholdt. I motsatt fall oppløses både foreningen og samtlige lokallag.

X