Vedtekter

Aleneforeldreforeningens vedtekter

– vedtatt på landsmøtet 12. juni 2020

 

§ 1. Foreningens navn

 

        Foreningens navn er Aleneforeldreforeningen, forkortet AFFO.

 

 

§ 2. Definisjon

 

        Aleneforeldreforeningen er en partipolitisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon.

 

 

§ 3. Formål

 

        Aleneforeldreforeningen skal jobbe for aleneforeldre og deres barns rettigheter.

 

 

§ 4. Organisasjonsstruktur

 

        Foreningens øverste myndighet er landsmøtet.

 

        Mellom landsmøtene er det landsstyret som er øverste myndighet. Landsstyret velges på landsmøtet. For å bli valgt inn i landsstyret, må medlemskontingent være betalt.

 

        Medlemmene som er bosatt i et avgrenset geografisk område, kan danne lokallag. Alle medlemmene i området er medlemmer av lokallaget. Alle lokallag er underlagt landsmøtet og landsstyret.

 

        En kontaktperson representerer områder som ikke har lokallag, blir oppnevnt av landsstyret ved styrevedtak og sitter frem til neste landsmøte. En kontaktperson skal være tilgjengelig for medlemmene i sitt område og jobbe for å starte et lokallag.

 

        Retningslinjene til lokallagene står i lokallagshåndboka. Den oppdateres fortløpende av landsstyret.

 

        Aleneforeldreforeningen har arbeidsgiveransvar for Rødhette og andre tiltak som er startet opp av foreningen.

 

 

§ 5. Medlemskap

 

        Aleneforeldreforeningen er en forening primært for foreldre som ikke lever sammen med den andre av sine barns foreldre.

 

        For å være medlem, må medlemskontingent være betalt.

 

        Medlemskap gjelder fra den dato medlemskontingenten er betalt og varer frem til det sies opp skriftlig. Man har likevel ikke fulle rettigheter som medlem hvis kontingentfaktura for nytt år ikke er betalt innen forfall. Dersom man etter gjentatte betalingspåminnelser fremdeles ikke har betalt, anses dette som en oppsigelse.

 

        Størrelsen på medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Det er anledning å gi reduksjon på kontingenten for et år av gangen etter søknad til landsstyret, eller etter andre kriterier som landsmøtet bestemmer.

 

        Alle med verv i foreningen må være medlem av Aleneforeldreforeningen og kan ikke samtidig ha verv eller arbeide i konkurrerende organisasjoner.

 

 

§ 6. Sekretariat

 

        Foreningens daglige drift kan foretas av et sekretariat. Landsstyret foretar de nødvendige ansettelser og fører kontroll med det arbeidet sekretariatet utfører.

 

 

§ 7. Finansiering

 

        Foreningens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og andre inntekter.

 

        Lokallagenes virksomhet finansieres gjennom en andel av medlemskontingenten som fastsettes av landsmøtet.

 

        Lokallagene kan i tillegg søke lokale myndigheter og andre om tilskudd til sin virksomhet. Finansieringskilder må ikke være i strid med foreningens formål eller uavhengige karakter.

 

        Alle konti i AFFO skal knyttes opp mot AFFO sitt sentrale organisasjonsnummer.

 

        Ingen enkeltmedlemmer eller lokallag har adgang til å inngå økonomiske forpliktelser på vegne av lokallag eller Aleneforeldreforeningen, uten landsstyrets godkjenning.

 

 

§ 8. Landsmøte

 

        Landsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

 

        Saker som skal opp på landsmøtet, samt valgkomiteens innstilling, skal sendes foreningens sekretariat senest 1 md. før landsmøtet avholdes, som så oversender sakene til landsstyret ved utløpt frist. Alle saker som sendes inn til landsmøtet, må ha forslag til vedtak. Det er kun medlemmer som kan reise saker for landsmøtet.

 

        Landsstyret innkaller til landsmøtet senest tre uker før. Med innkallingen skal følge budsjett, årsberetning og revidert regnskap, forslag til handlingsprogram, valgkomiteens innstilling til nytt styre, samt innkomne saker som skal behandles på landsmøtet.

 

        Overstiger innkomne saker fra et enkeltmedlem fire sider, kan landsstyret begrense lengden på det som følger innkallingen.

 

        Saksliste for landsmøtet:

                · Konstituering av landsmøtet med navnefortegnelse over frammøtte delegater

                · Valg av møteleder og to referenter

                · Valg av to protokollunderskrivere

                · Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

                · Årsberetning

                · Regnskap og revisjonsberetning

                · Godkjenning av handlingsplan

                · Fastsettelse av medlemskontingent, og andel av kontingenten som skal overføres lokallagene

                · Godkjenning av budsjett

                · Behandle innkomne saker

                · Valg av nytt landsstyre

                · Valg av leder og tre medlemmer til valgkomite.

        Forslag som vedtas på landsmøtet, gjelder umiddelbart med mindre noe annet er vedtatt. Protokollen skal ferdigstilles og undertegnes innen 14 dager etter landsmøtet. Protokollunderskriverne følger opp utsendelse av protokollen.

 

 

§ 8.1. Delegater

 

        Kun betalende medlemmer kan være landsmøtedelegater.

 

        Bare delegater, kontaktpersoner og landsstyrets faste medlemmer har stemmerett. Disse har én stemme hver. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

 

        Hvert lokallag kan sende 1 delegat ved 5 medlemmer, 2 ved 25 medlemmer, 3 ved 50 medlemmer, 4 ved hundre medlemmer og deretter 1 delegat for hvert 100. medlem. Medlemstallet omfatter alle som har betalt kontingenten innen 31.12 foregående år.

 

        Valgkomiteen og landsstyrets varamedlemmer deltar på landsmøtet med tale- og forslagsrett, dersom de ikke er delegater. Andre deltakere skal godkjennes av landsmøtet som observatører og kan gis tale- og forslagsrett.

 

 

§ 8.2. Vedtak

 

        Vedtak treffes med minst halvparten av de avgitte stemmer. Endringer i vedtekter vedtas med minst 2/3 flertall.

 

        Landsmøtet kan ikke treffe vedtak i andre saker enn dem som er angitt i innkallingen.

 

 

§ 9. Landsstyret

 

        Landsstyrets faste medlemmer består av leder, nestleder, organisatorisk leder og fire styremedlemmer. I tillegg er det fire varamedlemmer valgt av landsmøtet i prioritert rekkefølge.

 

        Leder og et av styremedlemmene har signaturrett i fellesskap.

 

        Det skal avholdes minst fire landsstyremøter i løpet av styreperioden. Landsstyret er vedtaksdyktige når fire, herav leder, nestleder eller organisatorisk leder er til stede. Vedtak i landsstyret treffes med alminnelig flertall og med minst tre stemmer. Landsstyret kan supplere seg selv dersom det ikke er fulltallig.

 

        Landsstyret kan nedsette utvalg etter behov. Landsstyret kan nedsette arbeidsutvalg som styret gir fullmakt til å arbeide med løpende saker mellom landsstyremøtene.

 

        Det skal føres referat fra landsstyrets møter som skal underskrives av deltakerne. Landsstyret er underlagt landsmøtet og skal lede foreningen i samsvar med vedtekter, handlingsplan og landsmøtets bestemmelser.

 

        Styrets leder har den daglige kontakten med foreningens sekretariat. Varamedlemmer har kun stemmerett når de erstatter et fast styremedlem. Vara har forslags- og talerett ved oppmøte etter innkalling. Varamedlemmene innkalles til alle landsstyremøtene.

 

 

§ 10. Lokallag

 

        Nye lokallag opprettes ved at medlemmene danner et interimsstyre som godkjennes av landsstyret etter skriftlig søknad. Innen 1. februar det påfølgende året må interimsstyret kalle inn til årsmøte.

 

        Lokallagets navn skal inneholde Aleneforeldreforeningen og det geografiske området det dekker. Lokallagene representerer Aleneforeldreforeningen innenfor sitt geografiske område med eget styre og regnskap.

 

        Lokallagene skal i hovedsak jobbe med aktiviteter og sosiale tilbud til medlemmene. De skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med Aleneforeldreforeningens formål og beslutninger fattet av landsmøtet og landsstyret. Lokallagsstyrene plikter å gjøre seg orientert og følge lokallagshåndboka.

 

        Lokallagene bør ha regelmessige aktiviteter og møter. Aktivitetsplanen legges ut på foreningens nettsider eller gjøres kjent for medlemmene på andre måter.

 

        Lokallagene avholder sitt årsmøte senest 1. februar. Årsmøtet skal godkjenne regnskap, årsmelding og behandle innkomne saker. Protokoll, regnskapet og årsberetningen skal sendes landsstyret innen 10. februar.

 

        Årsmøtet skal avholde valg av lokallagsstyre bestående av tre–syv medlemmer inkludert leder og en kasserer med ansvar for økonomien, for ett eller to år av gangen. Årsmøtet velger også sine delegater til førstkommende landsmøte. Ved forfall av delegater, velger lokallagsstyret supplerende delegater. Sekretariatet skal opplyses om endringen seneste én uke før landsmøtet.

 

        Mellom lokallagenes årsmøter er det lokallagsstyret som er lokallagets øverste myndighet.

 

        Styret i lokallaget kan utestenge medlemmer fra aktiviteter i lokallagets regi grunnet upassende oppførsel.

 

        Hvis styret i et lokallag ikke er i stand til å drive virksomheten videre, skal lokallaget i samarbeid med landsstyret forsøke å skaffe andre til å ta over. Dersom det ikke lykkes å sikre grunnlag for videre drift, vil gjenværende styremedlemmer og landsstyret i fellesskap avvikle lokallaget. Ved avvikling av lokallag skal regnskap sendes landsstyret og innestående saldo på lokallagets konto tilbakeføres til Aleneforeldreforeningen innen avvikling foretas.

 

 

§ 11. Sosiale medier og nettsider

 

        Landsstyret har overordnet ansvar for foreningens profil på internett og i sosiale medier. Lokallag og kontaktpersoner kan etter avtale med landsstyret drifte egne sider/grupper/profiler på nett, men disse må fremstå som en del av foreningens profil. All aktivitet på nett fra lokale representanter for AFFO skal følge foreningens vedtekter, retningslinjer, formål og verdier. En representant for landsstyret/sekretariatet skal ha tilgang som administrator til alle aktuelle nettsteder og grupper, og har rett til å endre eller avslutte aktiviteten hvis styret ser behov for det.

 

 

§ 12. Valg og valgkomité

 

        Valgkomiteen velges på landsmøtet og har som oppgave å finne aktuelle kandidater til landsstyret.

 

        Valgkomiteen skal ta kontakt med foreningens landsstyremedlemmer, lokallag og kontaktpersoner før de framlegger sitt forslag til nytt styre. Forslagene skal begrunnes. Styret kan utarbeide nærmere retningslinjer for valgkomiteens oppgaver.

 

        Før valg av nytt landsstyre legger valgkomiteen fram sitt forslag for landsmøtet med begrunnelse. Alle valg skal gjøres skriftlig dersom det stilles motkandidater. Ved stemmelikhet under valg av landsstyret, kan det besluttes omvalg.

 

        Representanter til landsstyret velges i følgende rekkefølge: Leder for to år, nestleder for to år, organisatorisk leder for to år, fire styremedlemmer for to år, fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Benkeforslag kan fremmes av delegatene før hvert enkeltvalg.

 

 

§ 13. Ekstraordinært landsmøte

 

        Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom landsstyret finner det nødvendig, ¼ av medlemmene skriftlig krever det eller et flertall på landsmøtet krever det. Reglene for landsmøtet gjelder med unntak av landsmøtets saksliste.

 

 

§ 14. Mandat til å representere Aleneforeldreforeningen

 

        Styreleder eller den landsstyret bemyndiger, representerer foreningens syn utad. Dermed kan ikke medlemmer uttale seg på vegne av foreningen med mindre annet er avtalt med landsstyret eller den styret bemyndiger.

 

 

§ 15. Taushetsplikt

 

        Kontaktpersoner, ansatte og alle som har tillitsverv i foreningen, har taushetsplikt om ansattes og medlemmers personlige forhold, samt om foreningens indre anliggender.

 

 

§ 16. Utelukkelse/ekskludering

 

        Landsstyret kan vedta å utelukke/ekskludere et medlem som handler mot Aleneforeldreforeningen sine vedtekter eller vedtak eller opptrer til skade for foreningen.

 

        Vedtak om utelukkelse/ekskludering skal gis skriftlig med begrunnelse, konsekvenser og virkningstidspunkt. Ekskluderingen kan oppheves ved et styrevedtak.

 

        Vedtak om utelukkelse/ekskludering kan klages inn for landsmøtet, men den utelukkede/ekskluderte står utenfor foreningen mellom landsstyrets vedtak og fram til landsmøtets behandling av klagen.

 

 

§ 17. Oppløsning

 

        Oppløsning av Aleneforeldreforeningen kan kun skje på landsmøtet. Det kan ikke skje dersom minst 15 medlemmer ønsker den opprettholdt. I motsatt fall oppløses både foreningen og samtlige lokallag, og foreningens midler tilfaller et formål bestemt av landsmøtet.

X