Rettigheter og lovverk

Rettigheter, lovgivning og offentlig forvaltning

 

Aleneforeldreforeningen jobber med opplysningsformidling i forhold til lovgivning og rettigheter knyttet til barn og ungdoms oppvekstvilkår. Vi ønsker å gjøre tilgjengelig reglene som i særlig grad berører aleneforeldretilværelsen.

 

Barnekonvensjonen

Den 20. november 1989 vedtok FNs generalforsamling den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en særlig status:

Konvensjon om barnets rettigheter.

Dette er den menneskerettskonvensjonen som er ratifisert av flest land i verden. Landene som har ratifisert plikter å sende jevnlige rapporter til FNs barnekomité i Genéve.

Andre organisasjoner (NGOs) sender også egne rapporter til komiteen. Barnekonvensjonen gir barn grunnleggende rettigheter, slik som rett til beskyttelse, deltakelse, trygghet, helse og utdanning, og gjelder alle barn under 18 år, uavhengig av kjønn, språk, religion, etnisk og sosial opprinnelse. Les mer på regjeringen.no her >>

Hva er barnerett: les mer på  jusshjelpa.no her >>

 

Lov om barn og foreldre
(Barneloven)

Barneloven er en lov av 4. august 1981. Loven gjelder for barn og unge under 18 år og regulerer blant annet foreldrenes plikter og funksjoner overfor barna og barnas rettigheter i forhold til foreldrene.

Loven er inndelt i flere kapitler som blant annet har bestemmelser om fastsetting av farskap, bestemmelser om foreldreansvar og daglig omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldres underholdsplikt overfor barna sine.

Mange av bestemmelsene regulerer rettigheter og plikter når foreldrene ikke bor sammen, for eksempel når de er separert eller skilt. Sentralt her er bestemmelsene om foreldreansvar, samvær og forsørgerplikt og hvordan de påvirker barns og unges rettigheter. Det vanligste er naturligvis at det er foreldrene som har foreldreansvaret for barna sine. Er foreldrene døde, eller ute av stand til å ha foreldreansvaret, kan foreldreansvaret gis til andre som står barnet nær, for eksempel en nærm slektning, eller det oppnevnes en verge.

Barneloven åpner for at foreldrenen kan ha foreldreansvaret sammen selv om de lever hver for seg. Er dette ikke mulig, for eksempel fordi foreldrene ikke kan samarbeide, kan det bestemmes at bare den ene skal ha foreldreansvaret. Der foreldrene ikke kan samarbeide, kan det bestemmes at bare den ene skal ha foreldreansvaret. Der foreldrene ikke lever sammen, må det også bestemmes hvem barna skal bo fast hos. Blir foreldrene ikke enig i disse viktige spørsmålene, må myndighetene, vanligvis en domstol, ta avgjørelsen. Er barna under 16 år, skal mekling mellom foreldrene være forsøkt før sak kan reises for retten.

Les loven på lovdata.no her >> 

– Folketrygden
– Lov om barnetrygd
– Lov om kontantstøtte
– Forvaltningsloven
– Fri rettshjelpsloven
– Ekteskapsloven
– Sosialtjenesteloven

X