Hovedformål

Organisasjonens hovedformål

  • Styrke og sikre oppvektsvilkårene til barn med foreldre som ikke bor sammen.
  • Bedre hverdagen til aleneforeldre blant annet ved å jobbe for like muligheter for en mer aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.
  • Oppfordre til et godt samarbeid mellom foreldre som ikke bor sammen og jobbe for gode støtteordninger som kan fremme en best mulig omsorg for barna.
  • Sikre god informasjon om de relevante rettighetene som berører aleneforeldretilværelsen, herunder foreldre med hovedomsorgen for barn, foreldre med delt omsorg og samværsforeldre.

 

Barnas beste

Vi mener at barnas beste skal være i fokus, og dermed er vårt viktigste mål å bedre oppvekstvilkårene til barn i aleneforeldrefamilier. Dette gjør vi blant annet ved å arbeide for å unngå konflikt mellom foreldre og for å bedre aleneforeldrefamilienes økonomiske situasjon. Vi arbeider for en bedre praktisk tilrettelegging i hverdagen slik at aleneforeldre får like muligheter som andre til en aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Videre arbeider vi for at alle barn skal sikres forsvarlige oppvekstvilkår, uavhengig av foreldrenes inntekt og sivile status.

 

Holdningsendring

Aleneforeldre er en uensartet gruppe, og det er viktig for oss å få nyansert bildet. Vi vil bli kvitt gamle fordommer om den enslige forsørgeren, samværsforelderen og bidragsbetaleren. Uttrykket «enslige forsørgere» omfatter både alenefedre og alenemødre. Det samme gjelder samværsforelderen. Det blir også stadig mer vanlig at foreldre velger delt omsorg etter et samlivsbrudd. Det viktigste er at foreldrene finner frem til den løsningen som best ivaretar sine barn.

 

Barn og samvær

Aleneforeldreforeningen jobber for at en skal anerkjenne de problemer og konflikter som kan oppstå mellom foreldre både i oppbruddsfasen og i etterkant av den. Vårt mål med en slik anerkjennelse er:

  • Å få bedre opplysning om hvordan dette berører barna
  • At barn skal ha mest mulig kontakt med begge foreldrene, og ikke bli et virkemiddel i en konflikt mellom foreldrene.

Ingen forelder bør hindre barnets samvær med den andre forelderen. Begge foreldrene er viktige for barna, og samværet er først og fremst barnets rett til å ha kontakt med sine foreldre, ikke omvendt.

X