Vår reaksjon på forslag til statsbudsjett for 2021

Vår reaksjon på forslag til statsbudsjett for 2021

Aleneforeldreforeningen har gått gjennom forslag til statsbudsjett for 2021 og har forsøkt å trekke ut de forslagene som har størst innvirkning på våre medlemmer. I år som i fjor virker det ikke som regjeringen har tatt inn over seg alvoret ved den raskt økende barnefattigdommen, og at de i liten grad fokuserer på å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Andel familier med vedvarende lavinntekt i Norge økte fra 106 000 i 2018 til 111 000 i 2019, og aleneforeldre befinner seg ofte i denne gruppen.

 

Barnetrygd

Barnetrygden er foreslått økt nok en gang for barn under 6 år. Aleneforeldreforeningen er glad for at det blir enda en økning, men vi mener at den også bør økes for barn over 6 år. I tillegg anser vi at den utvidede barnetrygden som aleneforeldre mottar også burde ha en tilsvarende økning. Vi synes lite om at regjeringen prioriterer en liten økning for alle fremfor en større økning for de som trenger det mest.

Aktivitetskort/fritidskort

Aktivitetskortordningen skal opptrappes til flere kommuner, men det vil fortsatt ikke komme alle barn i Norge til gode. Det er i forslag til budsjett satt av 180 millioner kroner til denne ordningen, noe som er tre ganger så mye som i forrige budsjett. Det argumenteres for at dette er et tiltak som skal oppveie det faktum at ikke barnetrygden øker for barn over 6 år, og da er det skuffende at ordningen ikke vil omfatte alle barn over seks år i dette budsjettet også.

SFO/AKS

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å utvide den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å også gjelde 3.–4. trinn fra høsten 2021. Utvidelsen bidrar til at lavinntektsfamilier kan benytte seg av inntektsgradert foreldrebetaling på alle trinn i SFO/AKS. Det er også foreslått å bevilge 15,2 millioner kroner til gratis SFO/AKS for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner. Aleneforeldreforeningen støtter utviklingen.

Engangsstønad ved fødsel

Engangsstønaden til de som ikke har rett til foreldrepenger, øker fra 84 720 til 90 300 kroner. Barne- og familiedepartementet begrunner økningen med at dette vil komme de som er svakere stilt, økonomisk til gode. Den nye ordningen er likevel mye dårligere enn foreldrepengeordningen da økningen tilsvarer 465 kroner ekstra per måned.

Bostøtte/startlån

Regjeringen foreslår å øke bostøtten til enslige og barnefamilier som har høye boutgifter. I tillegg foreslås det å likestille foreldrene i tilfeller der barnet har delt bosted, slik at begge foreldrene kan få bostøtte. Dette anser vi som et faktisk forsøk på å utjevne forskjeller mellom barnas hjem og en viktig anerkjennelse av likestilte foreldre.

Regjeringen foreslår også å øke lånerammen til Husbanken fra 16 mrd. kroner i saldert budsjett i 2020, til 20 mrd. kroner i 2021. Dette skal blant annet bidra til at flere med langvarige finansieringsproblemer kan få startlån, slik at de får mulighet til å eie egen bolig. I tillegg skal økningen bidra til flere egnede boliger for økonomisk vanskeligstilte. Denne økningen anser Aleneforeldreforeningen som positiv, da det å eie egen bolig kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Økte utgifter

Det er foreslått en økning i strømavgiften på 3,5 %, noe som vil ramme de som allerede sliter, med å få endene til å møtes.

Det er foreslått en sammenslåing av frikort 1 og 2 . Denne ordningen vil føre til at 1 million nordmenn må betale mer i egenandel, noe som vil ramme en del av våre medlemmer. De med kronisk sykdom som i stor grad har benyttet seg av begge frikortene vil oppleve dette som positivt.

Forslaget om økt makspris i barnehage anses ikke som positivt for gruppen vi representerer. I tillegg savner vi en mer fleksibel tilnærming til barnehager, da en del aleneforeldre jobber turnus og er avhengige av barnepass utover «normal» arbeidstid. Likevel er det positivt at det foreslås at alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574 750 kr har rett til redusert foreldrebetaling.

Oppsummering

Det at barnefamilier med høy inntekt er de som kommer best ut etter det foreslåtte statsbudsjettet er ikke positivt i våre øyne. Som nevnt innledningsvis øker andelen familier med lavinntekt, og de som har mest, får stadig mer. Aleneforeldreforeningen skulle gjerne sett at den økende fattigdommen ble ytterligere adressert i årets budsjettforslag.X