Søk om redusert barnehagepris

 

I de kommunene vi har kartlagt er det frist 1. juni for å søke om redusert pris på barnehageplassen for oppstarten i august. Vilkårene for redusert plass kan du lese om her.

Økonomisk moderasjon i foreldrebetaling

Mange kommuner operer med frist for søknad 1. juni som gjelder fra betalingen for august. Søknadsprosess og regelverk som beskrives her gjelder for Bergen kommune men skal være ganske likt det som er i de fleste kommuner. Ellers så hart de også åpning for søknader på andre tidspunkter av året også.

Maksimalpris for en barnehageplass er 2655 kroner per måned for heltidsplass. Matpenger og lignende kommer i tillegg.

Det finnes ordninger som gir foreldrene redusert foreldrebetaling/avslag i pris for barnehageplassen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Husholdninger med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 486 750 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling.

Du må søke om redusert betaling i kommunen der barnet er folkeregistret. Unntaket er søskenmoderasjon som du ikke trenger å søke på. Denne moderasjon regnes ut automatisk.

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at kommunene mottar søknaden din, og det er gyldig ut barnehageåret (juli måned).

All redusert betaling, også søskenmoderasjon, gis etter kommunale satser, og beregningsmåten er uavhengig av hvilken barnehage barnet ditt går i.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra Bergen kommune, må du sende søknad med dokumentasjon.

Søknadsrutiner
 • Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet
 • Det er kommunen som barnet er folkeregistret i, som skal behandle søknad om reduksjon i foreldrebetaling
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via kommunens søknadsskjema
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra måneden etter søknadsmåneden og ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon, må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Søknadsfrist

Når du får barnehageplass, sender du søknad om redusert foreldrebetaling så snart som mulig.

Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert år. For foresatte som allerede har moderasjonsordninger, anbefaler vi at søknad om moderasjon for neste barnehageår sendes innen 1.juni.

Det gis reduksjon i foreldrebetaling fra og med måneden etter at søknad med dokumentasjon er mottatt av Bergen kommune.

Vedlegg

Det er viktig at etterspurt dokumentasjon blir sendt sammen med søknadsskjemaet ditt. Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen, er man pliktig til å dokumentere dette. Eksempel på slik dokumentasjon:
  • De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver Disse må vise endring i årslønn i forhold til selvangivelsen.
  • Vedtak fra NAV om sosialstøtte.


X