Dette betyr statsbudsjettet for deg som enslig forsørger

Dette betyr statsbudsjettet for deg som enslig forsørger

Aleneforeldreforeningen har tatt for seg regjeringens statsbudsjett for 2024, som ble offentligjort i dag. Vi må være ærlige på at vi er svært skuffet, da vi mener at dette budsjettet ikke vil føre til styrking av levekår for vår gruppe. Vi hadde håpet at regjeringen hadde tatt inn over seg hvilke økonomiske utfordringer mange står i nå, både de som lever av statlige og kommunale ytelser, samt de som er yrkesaktive. Vi skulle ønske at regjeringen hadde fremmet forslag som er mer treffsikre for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, og dermed bremse den økende fattigdommen i Norge. 150 000 husstander i Norge er ifølge SIFO «ille ute», og enslige forsørgere er en stor andel av disse. Vi mener bestemt at dette budsjettet ikke vil hjelpe familier med å håndtere de løpende utgiftene.

Vi i Aleneforeldreforeningen vil jobbe hardt fremover for å forsøke å påvirke dette budsjettforslaget til å bli mer treffsikkert for vår målgruppe, i samarbeid med politikere og andre organisasjoner. 

 

Skattelette

Om lag 85 prosent av skatteyterne får uendret eller lavere inntektsskatt av regjeringens forslag til statsbudsjettet. Kort sagt vil folk som tjener opptil 800 000 kroner i året, få mellom kr 200 og 600 kroner i årlig skattelette. De som tjener over en million kroner vil i snitt få en skatteøkning på 800 kroner årlig.

Vi mener skattereduksjonen er en vits, men bevares – du får råd til to ekstra brødskiver i måneden!

 

Kutt i barnehageprisen

I familier med barn i barnehagealder inneholder statsbudsjettet en god nyhet da prisen per barn senkes fra kr 3 000 til kr 2 000 fra 1. august 2024. Bor du i visse distrikter reduseres prisen med ytterligere kr. 500, slik at pris per barn blir kr 1 500.

Dette er i og for seg en god nyhet for de familiene som nyter godt av dette, men vi er opptatt av at ikke alle som sliter økonomisk har barn i barnehagealder.

 

Barnetrygd

Det foreslås ingen endring i dagens barnetrygd med unntak av at den ikke er foreslått prisjustert i 2024. Dette betyr at barnetrygden vil svekkes i 2024.

Vi mener at det er skuffende at regjeringen ikke ser sammenhengen mellom økning i barnetrygd og direkte styrking av foreldrenes økonomi. Inneværende års økning for barn over 6 år, på 200 kroner hver måned, er ikke nok til å løfte barn ut av lavinntekt. Ekstra leit er det at denne minimale økningen fra 2023 ikke vil bli prisjustert i 2024.

 

Utvidet barnetrygd for enslige forsørgere

Det er ikke foreslått noen endring på utvidet barnetrygd for enslige forsørgere. Dagens sats vil heller ikke bli prisjustert i 2024.

I revidert budsjett for 2023 ble skattefradraget for enslige forsørgere fjernet og erstattet med en høyere månedlig sats. Denne omleggingen har gitt de som ikke tidligere har kunnet benytte seg fullt ut av skattefradraget mer, mens den enten har utlignet eller gitt tap av tilskudd for resten av vår gruppe.

Det er svært skuffende å se at regjeringen ikke tar innover seg de økonomiske utfordringene vår målgruppe står i som enslige forsørgere.

 

Kontantstøtteordningen

Regjeringen legge frem en endring i kontantstøtteordningen ved at de nå ønsker å videreføre kontantstøtten for de første sju månedene av støtteperioden og avvikle de fire siste månedene. Dette innebærer at støtten for barn fra 20-23 måneder forsvinner.

Vi håper bare at det er tatt høyde for at det finnes barnehageplasser for alle barn fra 20 måneder i hele landet.

 

Foreldrepenger

Regjeringen foreslår å utvide stønadsperioden for foreldrepenger med 80 prosent inntektsdekning, slik at den samlede utbetalingen tilsvarer utbetalingen ved 100 prosent inntektsdekning. En slik utvidelse vil blant annet gi bedre muligheter til å være hjemme med barnet lenger.

Videre foreslår regjeringen å utvide fedrenes selvstendige uttaksrett med to uker fra 2. august 2024. Samtidig legges det opp til at ytelsen reduseres til 90 prosent for åtte av ti uker.

 

Husbanken/bostøtte

Regjeringen styrker Husbankens låneramme. Dette skal i praksis bety at flere vil kunne få lån via Husbanken i løpet av 2024.

Regjeringen foreslår å videreføre det midlertidige regelverket som gir høyere inntektsgrenser i bostøtteordningen til og med mars 2024. Det forslås også at bostøttemottakere får en ekstra utbetaling 1 000 kroner per husstand, samt 150 kroner per person utover første hustandsmedlem. Dette vil også gjelde til og med mars 2024.

 

Helse:

Egenandelene for lege -, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen og opphold ved opptreningsinstitusjoner øker med 4,35 prosent. Dette er mer enn regjeringens antatte prisvekst.

Egenandelstaket økes med 125 kroner, til 3 165 kroner, noe som tilsvarer en økning på 4,1 prosent.

 

Avgiftsøkninger

Øvrige avgifter økes stort sett i tråd med regjeringens anslåtte prisvekst på 3,8 prosent i 2024.

Det gjøres ingen endring i matmomsen, en endring vi håpet skulle skje for å bidra til at folk har råd til å å kjøpe nok  næringsrik mat til seg og sine barn.

 

Strømstøtte:

Terskelen for å få strømstøtte økes fra 70 til 73 øre/kWt. Dette betyr i realiteten at strømprisen må økes ytterligere før den utløser økonomisk støtte.X