Hovedformål

Organisasjonens hovedformål

– Styrke og sikre oppvektsvilkårene til barn med foreldre som ikke lever sammen

– Bedre hverdagen til aleneforeldre og fremme like muligheter for en mer aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnslivet

– Fremme et godt samarbeid mellom foreldre som ikke lever sammen og legge til rette for gode støtteordninger som kan fremme en best mulig familiebasert omsorg for barn.

– Sikre god informasjon om de relevante rettigheter som berører aleneforeldretilværelsen, herunder om foreldre med hovedomsorgen for barn, foreldre med delt omsorg for barn, og samværsforeldre.

 

Barnas beste

Vårt viktigste mål er å bedre oppvekstvilkårene til barn i aleneforeldrefamilier ved å arbeide for å unngå konflikt mellom foreldre og for å bedre aleneforeldrefamilienes økonomiske situasjon. Vi arbeider for en bedre praktisk tilrettelegging i hverdagen slik at aleneforeldre får like muligheter som andre til en aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Videre arbeider vi for at alle barn skal sikres forsvarlige oppvekstvilkår, uavhengig av foreldrenes inntekt og sivile status.

 

Holdningsendring

Aleneforeldre er en uensartet gruppe, og det er viktig for oss å få nyansert bildet. Vi vil bli kvitt gamle fordommer rundt den enslige forsørgeren, samværsforelderen og bidragsbetaleren. Uttrykket «enslige forsørgere» omfatter i dag både alenefedre og alenemødre, det samme gjelder samværsforelderen. Det blir også stadig mer vanlig at foreldre velger delt omsorg for barnet eller barna etter et samlivsbrudd. Det viktigste er at foreldrene finner frem til den løsningen som best ivaretar barnet eller barna.

 

Barn og samvær

Aleneforeldreforeningen jobber for at en skal anerkjenne de problemer og konflikter som kan oppstå mellom foreldre både i oppbruddsfasen og i etterkant av den. Vårt mål med en slik anerkjennelse er:
– Å få bedre opplysning om hvordan dette berører barna
– At flest mulig barn skal ha mest mulig samvær
– Med minst mulig konflikt mellom foreldrene

Ingen forelder bør hindre barnets samvær med den andre forelderen på grunnlag av en konflikt mellom voksne. Begge foreldre er viktige for barna og samværet er først og fremst barnets rett til å ha kontakt med sine foreldre, ikke omvendt.

X